Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.

MR 
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

MR leden
Mw. Alice Post (personeelsgeleding) 0223-636625
Mw. Anke Smalheer (personeelsgeleding) 06-20627204
Mw. Corryanne Laros (oudergeleding) 0223-612916
Dhr. Ron Prins (oudergeleding) 0223-660530

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.

GMR leden
Dhr. Dirk Horinga (personeelsgeleding, adjunct) mariannesneep@gpown.nl
Dhr. Teunis Eefting (oudergeleding, voorzitter) teunis.gmr@gpown.nl
(er zijn nog 2 personen van de personeelsgeleding en 3 personen van de oudergeleding, hun namen zijn bij de administratie bekend))